>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)  
   
نویسنده پیش بهار اسمعیل ,قهرمانزاده محمد ,جعفری ثانی مریم
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1392 - دوره : 27 - شماره : 4 - صفحه:319 -327
چکیده    دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست‌های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل‌هایی است که در آن‌ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل‌های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR4) با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدوداً تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده امّا پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی‌رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می‌یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می‌یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبا افزایش و کاهش نشان می‌دهد.
کلیدواژه سیاست پولی ,شاخص قیمت مواد غذایی ,مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ,مولفه های اصلی
آدرس دانشگاه تبریز, استادیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکتری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved