>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین  
   
نویسنده حسین زاده مسعود ,قربانی محمد
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1390 - دوره : 25 - شماره : 3 - صفحه:305 -312
  
کلیدواژه الگوی توبیت ,اسفراین ,آموزش هدفمند ,کود حیوانی ,کود شیمیایی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved