>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی انتقال قیمت با استفاده از الگوی سنتی و نوین در بازار شیر ایران  
   
نویسنده رستمی یوسف ,حسینی صفدر ,مقدسی رضا
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1397 - دوره : 32 - شماره : 4 - صفحه:313 -323
چکیده    با توجه به نقش و اهمیت عوامل بازار در تعیین قیمت مصرف کننده، در این مقاله انتقال قیمت در بازار شیر ایران بررسی شده است. در این تحقیق الگوی هوک بعنوان مدل سنتی و الگوی تصحیح خطای برداری مارکف سوئیچینگ بعنوان مدل نوین با استفاده از داده های ماهانه قیمت شیر از فروردین 1382 لغایت آذر 1394 برآورد شده است. الگوی هوک امکان بررسی تغییر قیمت سر مزرعه و خرده فروشی را در دو دوره زمانی و الگوی مارکف سوئیچینگ اجازه بررسی ارتباط چند رژیمی بین قیمت تولیدکننده و قیمت خرده فروشی را می دهد. نتایج اصلی نشان می دهد تفاوت معنی داری میان مجموع ضرایب متغیرهای افزایشی و کاهشی وجود دارد که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن ساز و کار انتقال قیمت در بازار شیر ایران است. در بلند مدت انتقال قیمت بصورت کامل انجام می شود ولی در کوتاه مدت تعدیل قیمت بین دو سطح بازار نامتقارن است. به عبارت دیگر واکنش قیمت خرده فروشی به تغییرات افزایشی و کاهشی یکسان در قیمت تولیدکننده متفاوت می باشد که نتیجه آن انتفاع بیشتر خرده فروشان از تکانه های وارده به بازار می باشد.
کلیدواژه انتقال قیمت، ایران ، شیر، مدل مارکف سوئیچینگ، مدل هوک
آدرس دانشگاه علمی کاربردی کردستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved