>
Fa   |   Ar   |   En
   قابلیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی: مورد مطالعه تعاونی‌های روستایی شهرستان گرمسار  
   
نویسنده محمدی رویا ,لشگرارا فرهاد ,امیدی نجف آبادی مریم
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1397 - دوره : 32 - شماره : 4 - صفحه:325 -332
چکیده    یکی از اهداف اصلی در برنامه‌ریزی‌های ملی، بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگان‌های تاثیرگذار بر آن، تعاونی‌های روستایی می‌باشند. بنابراین شناخت پتانسیل‌های موجود جهت تقویت فعالیت‌ها و پیشرفت آنها، و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری لازم و ضروریست. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی قابلیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (icts) در اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری (sem) به کمک نرم‌افزارهای spss <sub >v20 </sub > و amos <sub >v20 </sub > استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، آن دسته از اعضای تعاونی‌های روستایی شهرستان گرمسار هستند که در فعالیت‌های خود از icts استفاده می‌کنند، تعداد آنها140 نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاً مطلوب است و icts تاثیر مثبت و معناداری بر آن دارد (77%). در میان چهار قابلیت icts (مالی، رفتاری، اطلاع‌رسانی و فنی) تاثیر قابلیت‌های مالی بیش از سایر قابلیت‌هاست (0.84). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان اذعان نمود که قابلیت‌های icts زمینه‌ساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامع روستایی است.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (icts)، قابلیتهای icts
آدرس دانشگاه علوم و تحقیقات, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم و تحقیقات, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم و تحقیقات, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved