>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:22


  tick  سنجش نابرابری فضایی توسعۀ یافتگی شهرستان های استان خوزستان با تاکید بر توسعه پایدار - صفحه:1-24

  tick  برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از روش های سوات و باتلر) - صفحه:25-42

  tick  سنجش توان زیست محیطی جهت رشد و توسعۀ کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار با استفاده از منطق Ihwp - صفحه:43-58

  tick  بررسی مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و جانبازان. نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان - صفحه:59-76

  tick  ارزیابی تعیین رویکرد سیاسی در نابرابری شهری- ناحیه ای مطالعه موردی: خراسان شمالی - صفحه:77-90

  tick  تحلیل استراتژی های توسعۀ اکوتوریسم پایدار در تفرجگاه های پیرامون شهری با استفاده از رهیافت ترکیبی Swot- Anp، مطالعه موردی: دره کنگ - صفحه:91-108

  tick  آمایش اکولوژیکی مکان در راستای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی. مطالعه موردی: کاشت پسته در شهرستان نهبندان - صفحه:109-124

  tick  بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز طی سال های 1385-1375 - صفحه:125-136

  tick  نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بارویکرد توسعه پایدار شهری و تلفیق عملگرهای فازی Gis و Fahp. نمونه موردی: شهر پیرانشهر - صفحه:137-154

  tick  تحلیل فضاییِ عملکرد نهادهای مذهبی در راستای توانمند سازی و فقرزدایی محله های شهری. مورد مطالعه: منطقه یک شهر تهران - صفحه:155-174

  tick  بررسی و ارتباط خشک سالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو - صفحه:175-192

  tick  نقش شهرداری الکترونیک در توسعۀ فضای شهری. مطالعه موردی: محلات منطقه 6 شهر تهران - صفحه:192-208

  tick  ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی. مطالعۀ موردی: شهرستان زنجان - صفحه:209-224

  tick  تحلیل ترمودینامیک - همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه 1389 در شهر گرگان - صفحه:225-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved