>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:31


  tick  بررسی ظرفیت های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای گسترش فعالیتهای ورزشی و گردشگری ساحلی - صفحه:1-12

  tick  بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان‌افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش - صفحه:13-38

  tick  توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) - صفحه:35-54

  tick  گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز - صفحه:55-76

  tick  تحلیل فضایی رابطۀ مولفه‌های جوی با بارش دوره‌های خشک و مرطوب در سواحل شمالی ایران - صفحه:77-89

  tick  بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد - صفحه:91-112

  tick  خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (Svd) و خوشه‌بندی فازی (Fcm) - صفحه:113-124

  tick  شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان - صفحه:125-140

  tick  بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز) - صفحه:141-156

  tick  بررسی و تبیین اولویت های برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین - صفحه:157-174

  tick  الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری - صفحه:175-190

  tick  مقایسه تهدیدها و فرصت‌های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان‌ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران - صفحه:191-208

  tick  بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:209-226

  tick  برنامه‌ریزی تفرجگاه‌های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه - صفحه:227-243
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved