>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:26


  tick  آشکارسازی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های سنجش از دور، مدل زنجیره مارکوف و سلول‌های خودکار (مطالعه موردی: شهر بجنورد) - صفحه:1-16

  tick  بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تاکید بر پیچان‌رودها (مطالعه موردی: رودخانه چهل‌چای - نرماب) - صفحه:17-30

  tick  تحلیل و شناسایی پهنه‌های زمینه‌ساز توسعه خلاق بافت‌های فرسوده با تاکید بر گردشگری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد) - صفحه:31-48

  tick  تحلیلی بر نابرابری های توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی - صفحه:49-68

  tick  بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان - صفحه:69-82

  tick  تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده، مورد: شاهین‌دژ - صفحه:83-100

  tick  تحلیل فضایی عوامل موثر بر ناپایداری الگوی توسعه شهری، مطالعه موردی : شهر بانه - صفحه:101-114

  tick  شناسایی ساختار مکانی دمای رویه‌ی زمین در حوضه‌ی زاینده‌رود با بهره‌گیری از داده های عددی ماهواره‌ایی - صفحه:115-128

  tick  سنجش عوامل موثر در ایجاد معنای مکان از دیدگاه کاربران و شهرسازان، نمونه موردی: شهر ارومیه - صفحه:129-144

  tick  بررسی و سنجش راهکارها و سیاست‌های موثر در مدیریت اراضی رها شده شهری، نمونه موردی شهر ایلام - صفحه:145-162

  tick  ارزیابی زمین های بایر به منظور توسعه میانافزا. نمونه موردی: شهر اهواز - صفحه:163-182

  tick  بهبود الگوهای کیفیت فضایی پارک های شهری به منظور افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان. نمونه موردی: پارک های شهر گرگان - صفحه:183-198

  tick  تعیین زاویه بهینه پنل های خورشیدی در جزیره کیش - صفحه:199-210

  tick  اولویت بندی مکانی توسعۀ کارآفرینی با تاکید بر صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی با بهره گیری از مدل ویکور. مطالعه موردی: دهستان حسین آباد شهرستان انار - صفحه:211-223
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved