>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:23


  tick  ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران - صفحه:1-10

  tick  بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا - صفحه:11-24

  tick  ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر چند زمانه و مدل Ca_Markovمطالعه موردی: شهر گنبدکاووس - صفحه:25-40

  tick  کاربرد الگوریتم اجتماع مورچه در مسیریابی بهینه گروه های امدادی بین شهری - صفحه:41-52

  tick  سنجش رضایتمندی از شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران) - صفحه:53-68

  tick  ارتقاء ارزش‌های بصری در کریدورهای دید شهری با Qsam (نمونه موردی: میدان انقلاب زنجان) - صفحه:69-86

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی دهستان‌ ولی آباد و بهنام پازوکی جنوبی شهرستان ورامین) - صفحه:87-104

  tick  حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار - صفحه:105-122

  tick  سنجش و رتبه‌بندی سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر - صفحه:123-134

  tick  برنامه‌ریزی محله‌محور و بازآفرینی پایدار بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: محله جولان شهر همدان) - صفحه:135-150

  tick  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ثبات سکونت در شهرها و محله های شهری (مطالعه ی موردی: شهر اراک) - صفحه:151-172

  tick  شهر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش خدمات عمومی شهری در نواحی بیست و دوگانه شهر سنندج - صفحه:173-186

  tick  سنجش و تحلیل وضعیت پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک Ahp ،Topsisو تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی شهرستانهای مریوان و سروآباد) - صفحه:187-206

  tick  بررسی ناهنجاری های دمایی دوره سرد سال(محدوده مورد مطالعه: استان مازندران) - صفحه:207-222
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved