>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متاهل  
   
نویسنده کرایی شهلا ,سودانی منصور ,مهرابی زاده هنرمند مهناز ,مکتبی غلامحسین
منبع دست آوردهاي روان شناختي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:189 -208
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه شهید چمران بود. طرح پژوهشی حاضر، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل بود. از بین افراد داوطلب 40 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شد و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش مقیاس حل مشکل خانواده بود. ابتدا روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید، سپس آموزش هوش هیجانی به مدت 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای و یک‌بار در هفته روی گروه آزمایش اجرا و پس از اتمام برنامه آموزشی، دو گروه در مرحله پس‌آزمون و پی‌گیری یک‌ماهه به ابزار پژوهش پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد آموزش هوش هیجانی باعث افزایش توانایی حل مشکل خانواده و بهبود رابطه در دانشجویان متاهل گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس‌آزمون و پی‌گیری شده است
کلیدواژه هوش هیجانی ,مهارت‌های حل مشکل خانواده ,emotional intelligence ,family problem solving
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوا ز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved