>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز  
   
نویسنده کرامتی کرامت ,زرگر یداله ,نعامی عبدالزهرا ,بشلیده کومرث ,داودی ایران
منبع دست آوردهاي روان شناختي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:153 -170
چکیده    پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی کودک و مادر - کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌های پنجم و ششم مدارس شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. از بین 525 دانش‌آموزا که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب‌ شده بودند تعداد 36 نفر که دارای 1 انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی بالاتر از میانگین بودند در سه گروه 12 نفره گمارده شدند. گروه یک، در درمان شناختی – رفتاری کودک و گروه دو در درمان شناختی – رفتاری مادر – کودک شرکت کردند، درحالی‌که گروه کنترل در هیچ درمانی شرکت داده نشدند. ابزارهای مورداستفاده شامل آزمون اضطراب اسپنس فرم کودکان، سیاهه اضطراب و فوبی اجتماعی کودکان و پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ است. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نتایج تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که درمان شناختی – رفتاری مادر –کودک باعث کاهش معنی دار اضطراب اجتماعی، افزایش جرات ورزی و عزت‌نفس گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید، درحالی‌که گروه شناختی – رفتاری کودک در مقایسه با گروه کنترل فقط سبب کاهش معنی‌دار اضطراب اجتماعی و افزایش جرات ورزی گردید. مرحله پیگیری بین گروه‌های آزمایشی (کودک و مادر – کودک) و گروه گواه در متغیر اضطراب اجتماعی وجود دارد درحالی‌که در دو متغیر دیگر تفاوت معنی‌دار نیست
کلیدواژه درمان شناختی–رفتاری مادر–کودک ,درمان شناختی-رفتاری کودک ,اضطراب اجتماعی ,عزت‌نفس ,جرات ورزی ,child gcbt ,mother–child gcbt ,social anxiety ,self esteem ,assertiveness
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیارگروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیارگروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی dvoudi_i@scu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved