>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب  
   
نویسنده عربان شجاع ,ارشدی نسرین ,نیسی عبدالکاظم ,بشلیده کیومرث
منبع دست آوردهاي روان شناختي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:117 -136
چکیده    هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی (سرمایه روان‌شناختی و نیازهای روان‌شناختی اساسی)، متغیرهای شغلی (ویژگی های شغل و استرس شغلی) و متغیرهای سازمانی (رهبری خدمت‌گزار و جو اخلاقی سازمان) به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود. با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای نسبی 384 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فعالیت های بیانگر شخصی (peaq)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (pcq)، زمینه‌یابی رهبری خدمت‌گزار (sls)، پرسشنامه جو اخلاقی سازمانی (oecq)، مقیاس استرس شغلی (jss)، مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محل کار (bpnws) و پرسشنامه ویژگی‌های شغل (jcq) بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (sem) و نرم‌افزار amos-18 صورت گرفت. جهت آزمودن رابطه غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی با داده هاست. همچنین، روابط مثبت مستقیم سرمایه روان‌شناختی، نیازهای اساسی روان‌شناختی، ویژگی‌های شغل، رهبری خدمت‌گزار، جو اخلاقی سازمانی با بهزیستی سازمانی و رابطه منفی مستقیم استرس شغلی با بهزیستی سازمانی مورد تایید قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاضر حاکی از نقش واسطه ای جو اخلاقی سازمانی در رابطه بین رهبری خدمت گزار با بهزیستی سازمانی بودند
کلیدواژه بهزیستی سازمانی ,سرمایه روانشناختی ,رهبری خدمت‌گزار ,نیازهای اساسی روان‌شناختی ,ویژگی‌های شغل ,جو اخلاقی سازمانی ,organizational well-being ,psychological capital ,servant leadership ,basic psychological needs ,job characteristics ,job stress ,organizational ethical climate
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دوره دکترای روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, داانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, داانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه روانشناس صنعتی و سازمانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved