>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت  
   
نویسنده زارع حسین ,محمدزاده ادملایی رجبعلی ,علی پور احمد ,ترخان مرتضی
منبع دست آوردهاي روان شناختي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:27 -42
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک و نگرانی رانندگان موتورسیکلت انجام شد. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه و دوره ی پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه رانندگان موتورسیکلت شهرستان بابل بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب شدند که این تعداد به صورت تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان پرسشنامه ادراک ریسک راندمو و اورسون را تکمیل کردند. برنامه آموزش رانندگی ایمن به مدت هشت هفته، 16 جلسه و 32 ساعت به گروه آزمایش آموزش داده شد و به گروه کنترل آموزش داده نشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین نمرات ادراک ریسک و نگرانی رانندگان موتورسیکلت در پیش آزمون با پس آزمون و پیگری گروه آزمایش تفاوت معنی‌دار وجود دارد (001/0p?)، این تفاوت در نمرات گروه کنترل مشاهده نشد. این نتایج نشان می‌دهد که برنامه آموزش رانندگی ایمن در افزایش ادراک ریسک و نگرانی رانندگان موتور سیکلت موثر است.کلید واژگان: برنامه رانندگی ایمن، ادراک ریسک، نگرانی، رانندگان موتورسیکلت
کلیدواژه برنامه رانندگی ایمن ,ادراک ریسک ,نگرانی ,رانندگان موتورسیکلت ,safety riding program ,risk perception ,concerns ,motorcycle rider
آدرس دانشگاه پیام نور, استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسیول), ایران, دانشگاه پیام نور, استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved