>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه‌وزن  
   
نویسنده کلانتری فریبا ,داودی ایران ,بساک نژاد سودابه ,مهرابی زاده هنرمند مهناز ,کاراندیش مجید
منبع دست آوردهاي روان شناختي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:75 -98
چکیده    هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی تاثیر روش درمانی عقلانی- هیجانی رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر 18-14 سال دارای اضافه‌وزن شهر اهواز بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و از طریق فراخوان عمومی و پس از ارزیابی‌های اولیه و تشخیص داشتن اضافه‌وزن توسط متخصص تغذیه 36 نفر انتخاب و در سه گروه آزمایش، پلاسیبو و فهرست انتظار به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه‌ای شرکت کردند و علاوه بر دریافت برنامه رژیم غذایی و وزن‌کشی هفتگی، مداخله‌ی روان‌شناختی نیز دریافت کردند. گروه پلاسیبو به تعداد جلسات گروه آزمایش در جلسات جداگانه شرکت کردند و علاوه بر دریافت برنامه رژیم غذایی و وزن‌کشی هفتگی، هر هفته نیز گزارش فرم‌های پایش خود را ارایه می‌دادند. اما گروه فهرست انتظار هیچ‌گونه پایش و مداخله‌ای دریافت نکردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پرسشنامه‌های مربوط به متغیرهای پژوهش را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با روش تجزیه‌وتحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری (05/0p < ) نشان داد که در مرحله پس‌آزمون از نظر نمایه توده بدن بین گروه آزمایش و پلاسیبو با فهرست انتظار تفاوت معنی‌دار بود، اما بین گروه آزمایش و پلاسیبو در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار نبود. ولی در مرحله پیگیری تفاوت معنی‌دار بود. یعنی این که هر دو گروه در مرحله پس‌آزمون کاهش وزن داشتند ولی در مرحله پیگیری دو ماه و نیم‌گروه آزمایش وزن کاهش‌یافته خود را حفظ نمودند در حالی که گروه پلاسیبو بازگشت وزن داشتند. همچنین نتایج نشان داد که این درمان منجر به افزایش خودکارآمدی وزن و کاهش نارضایتی از تصویر بدن در گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون و پیگیری گردید.کلید واژگان: عقلانی- هیجانی - رفتاری، نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن، تصویر بدن، اضافه‌وزن.
کلیدواژه عقلانی ,هیجانی ,رفتاری ,نمایه توده بدن ,خودکارآمدی وزن ,تصویر بدن ,اضافه وزن ,rational-emotive behavior therapy ,body mass index ,weight self-efficacy ,body image ,overweight
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دوره دکتری روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوا ز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, ش, استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوا ز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه تغذیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved