>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1390 - دوره:4 - شماره:2


  tick  تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن - صفحه:1-20

  tick  مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز - صفحه:21-38

  tick  اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی - صفحه:39-60

  tick  مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی - صفحه:61-86

  tick  بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی - صفحه:87-112

  tick  پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی - صفحه:113-134

  tick  رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی - صفحه:135-154

  tick  رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری - صفحه:155-180

  tick  بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر - صفحه:181-198

  tick  اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:199-224

  tick  تاثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی - صفحه:225-246

  tick  ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس - صفحه:247-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved