>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:1


  tick  تاثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی /غیر انطباقی ،رفتاری -انطباقی/ غیر انطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان های پسرانه شهر بوشهر - صفحه:1-32

  tick  رابطه بخشش و بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه - صفحه:33-52

  tick  تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین - صفحه:53-68

  tick  بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش بین های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس های شهری در سازمان اتوبوس رانی شهر تهران - صفحه:69-88

  tick  بررسی ارتباط میان ویژگی های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز - صفحه:89-102

  tick  مقایسه ی هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان نابینا و بینا - صفحه:103-118

  tick  سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و متدر) و تاثیر آن بر سبک های یادگیری نوجوانان - صفحه:119-140

  tick  اعتبار یابی مقیاس هوش معنوی کینگ در دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:141-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved