>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران - صفحه:1-18

  tick  رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان - صفحه:19-34

  tick  طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی - صفحه:35-62

  tick  ویژگی های روان سنجی مقیاس رجحان های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران - صفحه:63-80

  tick  رابطه رویدادهای استرس زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی - صفحه:81-98

  tick  رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی - صفحه:99-120

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:121-142

  tick  مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار - صفحه:143-164

  tick  افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه ی آن با سبک های مقابله ای و خوش بینی در افراد مبتلا به Hiv مثبت - صفحه:165-186

  tick  نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت گیری های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران - صفحه:187-212

  tick  مقایسه کمال گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با افراد سالم - صفحه:213-234
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved