>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1388 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران - صفحه:3-36

  tick  تاثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (Cps) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:37-70

  tick  بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی - رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار - صفحه:71-86

  tick  بررسی سیستم های مغزی - رفتاری به عنوان پیش بین های تیپ های شخصیتی A، C و D - صفحه:87-112

  tick  بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتورسازی تبریز - صفحه:113-128

  tick  بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی - صفحه:129-152

  tick  رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی - صفحه:153-166

  tick  بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه - صفحه:167-188

  tick  بررسی تاثیر چارچوب گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین - صفحه:189-218

  tick  رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و انگیزه های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی - صفحه:219-236
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved