>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر روش‌های مختلف پرداخت سه نوع کامپوزیت متداول بر میزان زاویه‌ی تماس آب مقطر - صفحه:219-226

  tick  بررسی ارتباط مرحله‌ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان 17-21 سال - صفحه:227-235

  tick  گزارش دو مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه‌ی دهانی - صفحه:232-342

  tick  بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر تهیه شده با Cone-Beam Computed Tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین - صفحه:236-243

  tick  تاثیر مصرف دگزامتازون قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین بر روی کیفیت زندگی بعد از جراحی - صفحه:244-249

  tick  بررسی آگاهی و نگرش والدین کودکان دبستانی شیراز از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه در سال 1394 - صفحه:250-257

  tick  بررسی برخی از شاخص‌های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های دولتی اصفهان در سال 1394 - صفحه:258-263

  tick  مقایسه‌ی استحکام باند برشی و محل شکست باند دو نوع ماده‌ی ادهزیو Lc Fuji Ortho و Transbond Xt در ارتودنسی - صفحه:264-270

  tick  بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پژوهش‌های دانشجویان دوره‌ی دکترای عمومی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس بازنگری پایان‌نامه‌ها طی سال‌های 1380-1394 - صفحه:271-279

  tick  بررسی تاثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله‌ی شهر اصفهان در سال 1395 - صفحه:280-290

  tick  بررسی و مقایسه‌ی شیوع انواع ضایعات پری‌اپیکال دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سه دوره‌ی زمانی مختلف (1394-1367) - صفحه:291-299

  tick  تاثیر لیزر کم‌توان در درمان درد و وزوز گوش با منشا مفصل گیجگاهی فکی - صفحه:300-307

  tick  مروری بر فرایند سخت کردن مواد رزینی نوری - صفحه:308-322

  tick  گزارش نتایج درمان جراحی بازشکستگی کندیل‌مندیبل به روش رترومندیبولار انتروپاروتید - صفحه:323-331
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved