>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:2


  tick  مقایسه ی اثر چهار شوینده ی رایج کانال ریشه، روی ریز نشت باکتریایی - صفحه:102-108

  tick  ارزیابی ضخامت استخوان کورتیکال ناحیه کام سخت با استفاده از تصاویر Cbct جهت قرارگیری مینی‌ایمپلنت - صفحه:109-117

  tick  بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم - صفحه:118-125

  tick  میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب - صفحه:126-132

  tick  انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367 - صفحه:133-141

  tick  رابطه بین انواع مال اکلوژن با سن و جنس در دانش‌آموزان شهر اصفهان - صفحه:142-150

  tick  بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد - صفحه:151-160

  tick  فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:161-168

  tick  بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:169-178

  tick  مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت - صفحه:179-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved