>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1390 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی اثر ژل کلرهگزیدین Xanthan- Based Chlo- Site همراه با جرم گیری و تسطیح ریشه در درمان ضایعات پریودنتال - صفحه:1-7

  tick  اثر سه نوع دهان شویه بر ریز سختی نوعی کامپوزیت رزین در محیط آزمایشگاهی - صفحه:8-13

  tick  رابطه سن تقویمی کودکان و جوانان گیلانی با نمای پرتونگاری تکامل دندان مولر سوم - صفحه:14-23

  tick  فراوانی نسبی لکوادما و عوامل خطرساز آن در بیماران مراجعه کننده به بخش تشخیص دانشکده دندان پزشکی اصفهان - صفحه:24-30

  tick  آنالیز نسبت های دندانی- صورتی دندان های قدامی ماگزیلا در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان - صفحه:31-38

  tick  بررسی نسبت عرض دندان های سانترال فک بالا به پایین در دندان های طبیعی و مصنوعی - صفحه:39-46

  tick  ارزیابی نیازهای درمانی ارتودنسی دانش آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان با استفاده از شاخص Iotn - صفحه:47-52

  tick  فراوانی کانال C- شکل در دندان های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان - صفحه:53-58

  tick  اثر مهاری دهان شویه های کلرهگزیدین و پرسیکا بر Hsv-1 در محیط کشت سلولی در مقایسه با آسیکلوویر - صفحه:59-67

  tick  دردهای پس از درمان ریشه: عوامل مؤثر و داروهای مسکن Xml Pdf - صفحه:68-82

  tick  بیوپسی، چرا و چگونه؟ - صفحه:83-100

  tick  شیوع بی دندانی کامل و علل آن در افراد 35 سال و بیشتر شهر یاسوج در یک بررسی یک ساله - صفحه:101-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved