>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1389 - دوره:6 - شماره:3


  tick  بررسی مقایسه ای موفقیت بالینی دو سمان پرتلند و مینرال تری اکساید اگریگیت در ترمیم پرفوریشن های مولرهای دایمی - صفحه:165-172

  tick  بررسی تأثیر کاربرد نشانگر لیزری بر میزان خطاهای تکنیکی دانشجویان حین تهیه رادیوگرافی های داخل دهانی - صفحه:173-179

  tick  بررسی میزان پراکسیداز بزاق در بیماران مبتلا به لیکن پلان اولسراتیو دهانی - صفحه:180-184

  tick  شیوع تظاهرات دهانی در زنان یائسه مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی کرمان و مقایسه آن با زنان غیر یائسه در سال 1388 - صفحه:185-194

  tick  بررسی قدرت باند و میزان خمش دو نوع رزین دنچربیس پس از اتصال با یک نوع ماده ریلاین سخت - صفحه:195-202

  tick  بررسی فراوانی درصد استرپتوکوک میتیس در پلاک میکروبی همراه با بیماری ژنژیویت و اثر آنتی بیوتیک های بتالاکتام بر این باکتری - صفحه:203-206

  tick  رابطه فاصله بین پره های بینی و اندازه دندان های مصنوعی - صفحه:207-213

  tick  مروری بر کنترل بالینی اروژن دندانی (بازآموزی) - صفحه:214-234

  tick  منتژیومای اولیه نابجا در فک پایین: گزارش یک مورد نادر - صفحه:235-241
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved