>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1386 - دوره:3 - شماره:4


  tick  بررسی آلودگی باکتریال ترمیمهای ریختگی ثابت در مراحل مختلف آماده سازی - صفحه:153-158

  tick  همراهی و ارتباط تولد زودرس کودک با نقایص تکاملی مینا و پوسیدگی دندان - صفحه:159-163

  tick  بررسی اثر وضعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران با ‭دندان - صفحه:164-170

  tick  تاثیر دستگاه ایرپولیش بر ریزنشت دو ماده کامپوزیت فیلتک Z250 و گلاس آینومر ویترمر در ترمیم های کلاس V - صفحه:171-177

  tick  بررسی تاثیر بلیچینگ با دستگاه پلاسماآرک، بر ریزنشت ترمیمهای سرویکالی کامپوزیت رزین با زمانهای مختلف نگهداری در آب - صفحه:178-183

  tick  مقایسه زاویه های تقارب دندان های آماده شده جهت روکش کامل تاجی در گروه دانشجویان عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی اصفهان - صفحه:184-188

  tick  مقایسه تاثیر پیش درمانی با اکسازپام و ترکیب اکسازپام- ترامادول بر میزان اضطراب قبل از جراحی های دندان پزشکی - صفحه:189-194

  tick  بررسی تاثیر بلیچینگ بر خشونت سطحی دو کامپوزیت نانوفیلد و یک کامپوزیت میکروهیبرید - صفحه:195-205
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved