>
Fa   |   Ar   |   En
   نظریه نایدا  
   
نویسنده فرحزاد فرزانه
منبع زبان و زبان شناسي - 1384 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:35 -46
چکیده    نظریه نایدا که بر اساس زبانشناسی گشتاری استوار است ، یکی از پر طرفدارترین نظریههای ترجمه در قرن بیستم است . مقاله حاضر به بررسی و نقد مواردی چون تعریف ترجمه، مفهوم معادل ، تحلیل دستوری و گشتار زدایی در این نظریه میپردازد و برآن است که این نظریه ، به رغم کاستی هایش ، اهمیت فراوانی در ترجمهشناسی دارد ، زیرا هم ابزاری برای تحلیل و طبقهبندی مسایل ترجمهای فراهم آورد و هم راهکارهای موثری در اختیار مترجمان قرار داد .
کلیدواژه نایدا ,زبانشناسی گشتاری ,ترجمه شناسی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved