>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1387 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر تداخلی مرفین و نیتریک اکساید بر رفتار تغذیه ای در رتهای نر - صفحه:5-10

  tick  مقایسه اثربخشی داروی گیاهی (کرفس، زعفران و انیسون) و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه - صفحه:11-19

  tick  بررسی کفایت دیالیز و ارتباط آن با نوع صافی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن گناباد - صفحه:20-23

  tick  برآورد طول عمر و همبسته های آن در مبتلایان به سرطان معده با استفاده از روش جدول عمر - صفحه:24-31

  tick  بررسی اثرات احتمالی میدانهای الکترومغناطیسی (Emf) بر آپوپتوزیس بافت لثه در موش صحرایی - صفحه:32-38

  tick  ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای انجام کار به روش ربا در آرایشگران شهر بیرجند - صفحه:39-44

  tick  عوامل فرهنگی موثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:45-53

  tick  نتیجه درمان بلندمدت استفاده از الیزاروف در عدم جوش خوردگی های عفونی تی بیا - صفحه:54-60

  tick  تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی و سنتی بر میزان مهارت دانشجویان مامایی در انجام معاینات لگنی - صفحه:61-69

  tick  بررسی شدت و فراوانی انوع خشونت خانوادگی در طی حاملگی - صفحه:70-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved