>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1386 - دوره:13 - شماره:3


  tick  مقایسه اثر اپینفرین ، فنتانیل و سوفنتانیل بر بی حسی نخاعی با لیدوکائین - صفحه:5-12

  tick  بررسی تاثیر داروی کتامین خوراکی در کنترل درد بعد از هموروئیدکتومی - صفحه:13-19

  tick  بررسی اثر اتانول بر ساختمان میکروسکوپی ریه موش بالغ - صفحه:20-24

  tick  بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان 1386 - صفحه:25-32

  tick  بررسی میزان رنگ پذیری عروق با استفاده از پلیمر رنگی در تکنیک پلاستینیشن S10 - صفحه:33-38

  tick  مقایسه ارزش پروتئینی غذایی صنعتی کودک با غذایی خانگی در موش های صحرایی نر - صفحه:39-46

  tick  استفاده از روش رنگ سنجی آلامار بلو جهت بررسی مقاومت چند دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - صفحه:45-51

  tick  مقایسه سردرد بعد از بیهوشی عمومی بااستفاده از گازهای استنشاقی هالوتان و ایزوفلوران در بیمارستان های آموزشی شهرستان جهرم - صفحه:52-57

  tick  مقایسه حدت بینایی و آستیگمات ایجاد شده از عمل جراحی فیکو و خارج کپسولی آب مروارید - صفحه:58-62

  tick  هماتوسل شدید اسکروتوم به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونری - صفحه:63-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved