>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1386 - دوره:13 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط سطح سوپراکسید دیسموتاز سرم و گلبول های قرمز با سطح هوموسیستئین سرم بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد - صفحه:5-9

  tick  وضعیت دریافت انرژی و مواد مغذی در مقایسه با مقادیر استاندارد در بیماران دیابتی نوع 2 ساکن سبزوار - صفحه:10-14

  tick  اندازه گیری فعالیت آنزیم 5- آمینولولینات دهیدراتاز اریتروسیت در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی - صفحه:15-18

  tick  عوارض حاد دررفتگی تروماتیک زانو و میزان آمپوتاسیون در این بیماران - صفحه:19-21

  tick  اثرات تزریق داخل بطن مغزی گلوگز و انسولین بر اخذ غذا در جوجه - صفحه:22-27

  tick  بررسی تاثیر ماساژ بر شاخصهای فیزیولوژیک مادران نخست باردار - صفحه:28-33

  tick  بررسی عوامل مستعدکننده و آسیبهای ناشی از تصادفات با موتور سیکلت در شهرستان مشهد سال 1384 - صفحه:34-39

  tick  بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان اول دبستان شهر گناباد سال تحصیلی 85-1384 - صفحه:40-44

  tick  خونریزیهای گوارشی در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد، بررسی علل و یافته های آندوسکوپیک - صفحه:45-49

  tick  لیوموسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالات - صفحه:50-55
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved