>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1381 - دوره:8 - شماره:1


  tick  بررسی شیوع و علل ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان 22 بهمن گناباد در طی سالهای 1373 تا 1380 - صفحه:1-6

  tick  بررسی مقایسه ای دقت روشهای غیرمستقیم اندازه گیری درجه حرارت بدن پس از اعمال هیپوترمی در بیماران جراحی قلب باز - صفحه:7-15

  tick  هیپنوتیزم - قسمت Ii: ماهیت هیپنوتیزم و نظریه مولفین در مورد آن - صفحه:16-25

  tick  بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای منتقله از راه تماس (S.T.Ds) در دانشجویان - صفحه:26-34

  tick  بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به بیماری روانی - صفحه:35-44

  tick  اپیدمیولوژی بیماری سل بین سالهای 80-1372 در شهرستان گناباد - صفحه:45-51

  tick  تاثیر انواع وضعیت بدن بر پاسخهای قلبی - عروقی در مدت انجام مانور و السالو - صفحه:52-57

  tick  بررسی 41 مورد آدنومیوز در بیمارستان حضرت زینب (س) از دیماه 78 لغایت بهمن 80 - صفحه:58-62

  tick  بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان زیر 25 سال زندان قزلحصار تهران - صفحه:63-71

  tick  گزارش یک مورد نادر تومور سرتولی لیدیگ تخمدان با تظاهر سقط فراموش شده - صفحه:72-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved