>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1382 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی در جوانان سیگاری و غیرسیگاری شهر گناباد - صفحه:1-9

  tick  مقایسه اثرات اپی نفرین و فنتانیل و ترکیب هر دو بر بی حسی نخاعی در عمل جراحی فتق اینگوئینال - صفحه:10-17

  tick  بررسی متوسط زمان ماند Iud و علل منجر به خروج آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گتاباد - صفحه:18-23

  tick  بررسی ارتباط کیفیت درگیری شریان کروناری با تعداد ریسک فاکتورهای موجود در بیمارستان تحت عمل جراحی پیوند کروناری - صفحه:24-28

  tick  بررسی فراوانی افسردگی و ارتباط آن با ویژگیهای اجتماعی و تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی دانشکده پزشکی مشهد - صفحه:29-35

  tick  هیپنوتیزم- قسمت Iv: کنتراندیکاسیونها و خطرات هیپنوتیزم، گزارش چند مورد هیپنوتراپی - صفحه:36-44

  tick  بررسی میزان تمایل آنتی بیوتیک والینومایسین برای اتصال به کاتیونهای مختلف با استفاده از روش محاسباتی مکانیک مولکولی - صفحه:45-49

  tick  نگرش شهروندان تهرانی به پیوند اعضا و اهداء عضو در مرگ مغزی - صفحه:50-55

  tick  مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان - صفحه:56-61

  tick  بررسی عوارض دیابت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان گناباد - صفحه:62-69

  tick  بررسی نتایج عمل جراحی شکستگی سوپراکندیل بازو در اطفال - صفحه:70-75

  tick  بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:76-81

  tick  مقایسه خودپنداره دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه شهر گناباد - صفحه:82-87

  tick  مقایسه گلو درد بعد از عمل بین لوله با کاف هوا و کاف سالین - صفحه:88-93

  tick  بررسی ارتباط بین مصرف تخم مرغ روزانه و سطح چربیهای خون افراد مورد مطالعه در یک دوره یک ماهه - صفحه:94-98

  tick  بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روانی در حرفه مامایی و پرستاری - صفحه:99-104

  tick  بررسی رویدادهای استرس زا و همراهی آن با اختلالات روانی در جوانان شهر گناباد - صفحه:105-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved