>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بعد از سزارین  
   
نویسنده داوری‌نیا مطلق قوچان آرزو ,زمانیان قربانی فرشته ,حمزه‌ای آرش ,ناظمی سیدحسین ,تولیده‌ای حمیدرضا
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:123 -128
چکیده    اهداف: بیشتر سزارین‌های انتخابی و اورژانس در مراکز معتبر درمانی دنیا به روش بی‌حسی نخاعی انجام می‌شود. هر روش بیهوشی چه بیهوشی عمومی و چه بی‌حسی نخاعی، عوارضی به همراه دارد. استفاده از روش بی‌حسی نخاعی به دلیل تامین ایمنی مادر و نوزاد توصیه می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز عوارض مربوط به بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بعد از عمل جراحی سزارین انجام شد.روش‌ها: این مطالعه تحلیلی- مقطعی در سال 1390 در تمامی زنان کاندید عمل جراحی سزارین مراجعه‌کننده به بیمارستان 22بهمن شهرستان گناباد انجام شد و 122 نفر با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه چندقسمتی محقق‌ساخته‌ای شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، اطلاعات قبل از سزارین و اطلاعات بعد از سزارین بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 16 و آزمون‌های آماری T مستقل و مجذور کای استفاده شد.یافته‌ها: بین بروز گلودرد (001/0=p)، درد عضلانی (002/0=p)، بازگشت سریع درد بعد از عمل (001/0=p) و سردرد (047/0=p) پس از سزارین با نوع روش بیهوشی ارتباط معنی‌داری وجود داشت. فقط بین بروز سردرد و رضایت زنان باردار از سزارین ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد (021/0=p). سن زن باردار با هیچ کدام از عوارض پس از سزارین رابطه معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: میزان بروز گلودرد، درد عضلانی و بازگشت سریع درد بعد از عمل در روش بیهوشی عمومی بیشتر از بی‌حسی نخاعی است.
کلیدواژه جراحی سزارین ,بی‌حسی نخاعی ,بیهوشی عمومی ,عوارض ,Cesarean Section ,Anesthesia ,General ,Spinal ,Complications
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه جراحی و بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه جراحی و بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه جراحی و بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved