>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثر تمرین هوازی تناوبی، تداومی و موازی بر میزان اوره، اسیداوریک و کراتینین ادرار  
   
نویسنده رمضان‌پور محمدرضا ,حجازی سیدمحمود ,متقی شهری سمانه ,کیان‌مهر مجتبی ,متقی شهری محمودرضا
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:137 -141
چکیده    اهداف: نوع مواد انرژی‌زایی که حین انجام فعالیت‌های بدنی در اختیار عضلات فعال قرار می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر 3 نوع فعالیت هوازی تناوبی، تداومی و موازی بر میزان اوره، اسیداوریک و کراتینین ادرار 24ساعته و میزان کاتابولیسم پروتیین نوجوانان انجام شد.روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی در دانش‌آموزان پسر 12 تا 15 سال مدارس راهنمایی شبانه‌روزی پسرانه شهرستان گناباد در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد و 15 نفر به‌طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. 24 ساعت قبل از شروع فعالیت ورزشی و نیز بلافاصله پس از اتمام هر روش تمرینی به‌مدت 24 ساعت نمونه‌های ادرار جمع‌آوری و مقادیر اوره، اسیداوریک و کراتینین با روش فتومتریک تعیین شد. میزان کاتابولیسم پروتیین بعد از هر تمرین با محاسبه به‌دست آمد. داده‌ها به نرم‌افزار آماری SPSS 19 وارد و از آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته‌ها: وزن و شاخص توده بدنی آزمودنی‌ها در شروع 3 نوع تمرین اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0p > ). بین تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی تناوبی، تداومی و موازی بر سطح اوره (33/0=p)، اسیداوریک (21/0=p) و کراتینین ادرار 24ساعته (41/0=p) و میزان کاتابولیسم پروتیین (33/0=p) دانش‌آموزان نوجوان، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.نتیجه‌گیری: تمرینات هوازی تناوبی، تداومی و موازی انجام‌شده تاثیری بر سطح اوره، اسیداوریک، کراتینین ادرار 24ساعته و نیز میزان کاتابولیسم پروتیین نوجوانان 12 تا 15ساله ندارد.
کلیدواژه تمرین هوازی ,اوره ,اسیداوریک ,کراتینین ,کاتابولیسم پروتیین ,Exercise ,Urea ,Uric Acid ,Creatinine ,Protein Catabolism
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران
پست الکترونیکی mottaghym@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved