>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثرات مصرف روغن کلزا و روغن آفتابگردان بر شاخص‌های التهابی سرم در بیماران مبتلا به استیوپروز  
   
نویسنده عظمتی محبوبه ,شاکرحسینی راهبه ,حکمت‌دوست آزیتا ,حسینی منا
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:143 -148
چکیده    اهداف: اسیدهای چرب طولانی‌زنجیر امگا-3 مصرف‌شده از طریق رژیم غذایی می‌توانند سبب کاهش تولید IL-1، IL-6، IL-4 و TNF-? توسط سلول‌های مختلف شوند. استیوپروز مخصوصاً در زنان یایسه خطر شکستگی استخوان را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به‌منظور مقایسه اثرات مصرف روغن کلزا با مصرف روغن آفتابگردان بر شاخص‌های التهابی سرم در بیماران مبتلا به استیوپروز صورت گرفت.روش‌ها: 40 بیمار مبتلا به استیوپروز در یک کارآزمایی بالینی از مراجعه‌کنندگان به مراکز بیماری‌های استخوان و مفاصل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بهمن‌ماه 1389 تا اردیبهشت‌ماه 1390 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران در دو گروه روغن کانولا و روغن آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها در قالب نرم‌افزار آماری SPSS 16 با آزمون‌های T زوجی و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: کاهش معنی‌داری در فشار خون سیستولی در گروه آفتابگردان مشاهده شد (001/0=p). همچنین افزایش میزان 25هیدروکسی‌کولِ‌کَلسیفرول در گروه کانولا (03/0=p) و آفتابگردان (042/0=p) بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی‌دار بود. تفاوت شاخص‌های اینترلوکین-1، -4، -6 و TNF-? در هر دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: مصرف روغن کانولا در مقایسه با روغن آفتابگردان تاثیری بر کاهش نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به استیوپروز ندارد.
کلیدواژه روغن کانولا ,روغن آفتابگردان ,اینترلوکین-1 ,اینترلوکین-4 ,اینترلوکین-6 ,فاکتور نکروزدهنده تومور- آلفا ,Canola Oil ,Sunflower Oil ,Interleukin-1 ,Interleukin-4 ,TNF-? ,Interleukin-6
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه تحقیقات تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه تحقیقات تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه تحقیقات تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, موسسه تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved