>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره آبی برگ کاکوتی کوهی بر زخم معده ناشی از اسیداستیک در موش‌های صحرایی  
   
نویسنده موسوی مبارکه شهره ,رهنما مهدی ,بیگدلی محمدرضا ,نصیری سمنانی شهرزاد
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:173 -177
چکیده    اهداف: قرن‌هاست که گیاهان دارویی برای جلوگیری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. زخم معده به زخم هر بخشی از معده یا روده اطلاق می‌شود که در معرض اسید و پپسین فعال‌شده قرار گرفته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره کاکوتی کوهی بر زخم معده ناشی از اسیداستیک در موش‌های صحرایی بود.روش‌ها: در این مطالعه تجربی از 60 سر موش صحرایی ویستار با وزن تقریبی 250-200گرم به‌صورت تصادفی به 4 گروه شاهد منفی، شاهد مثبت، تجربی 1 و تجربی 2 تقسیم شدند. ابتدا موش‌ها با عمل جراحی دچار زخم معده ناشی از اسیداستیک شدند. یک روز پس از ایجاد زخم معده، گروه‌های تجربی برای 14 روز متوالی عصاره آبی کاکوتی و گروه شاهد مثبت نرمال‌سالین دریافت کردند. حیوانات گروه شاهد منفی هیچ ماده‌ای دریافت نکردند. میزان بهبود زخم و تعداد فیبروبلاست، نوتروفیل و ماکروفاژ در واحد سطح پس از روز چهاردهم محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 و آنالیز واریانس یک‌طرفه و LSD تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: بهبود زخم در گروه‌های تجربی نسبت به گروه‌های شاهد منفی و شاهد مثبت افزایش معنی‌داری داشت (05/0p < ). با گذشت زمان به تعداد نوتروفیل و ماکروفاژ گروه‌های تجربی افزوده و از تعداد فیبروبلاست آنها کاسته شد (05/0p < ). نتیجه‌گیری: عصاره آبی برگ گیاه کاکوتی در درمان زخم معده ناشی از اسیداستیک موثر است.
کلیدواژه زخم معده ,کاکوتی ,اسیداستیک ,موش صحرایی ,Peptic Ulcer ,Ziziphora clinopodioides ,Acetic Acid ,Rats
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, گروه فیزیولوژی جانوری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved