>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سطح فریتین افراد دیابتی و غیردیابتی مبتلا به سکته حاد قلبی  
   
نویسنده شریف‌نیا سیدحمید ,حق‌دوست علی‌اکبر ,سلیمانی محمدعلی ,تقی‌پور بهزاد ,علایی بابک
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:167 -171
چکیده    اهداف: دیابت نوع II یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز در سراسر جهان محسوب می‌شود. اخیراً فرضیه نقش افزایش فریتین خون در ابتلا به دیابت نوع II مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح فریتین خون افراد دیابتی و غیردیابتی در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی که در سال 1389 در بیماران بخش سی‌سی‌یو بیمارستان امام رضا(ع) شهر آمل انجام شد، از میان بیماران سکته حاد قلبی، 50 بیمار دیابتی نوع II و 50 بیمار غیردیابتی به‌طور هدفمند وارد مطالعه شدند. میزان CBC، تری‌گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، فریتین، آهن و TIBC خون اندازه‌گیری شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS 20 با آزمون‌های مجذور کای، T تک‌نمونه، T مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: شانس ابتلا به دیابت در زنان 56/5 برابر مردان بود. اختلاف میانگین میزان فریتین گروه دیابتی (36/126±60/170mg/dl) و گروه غیر دیابتی (42/113±40/164mg/dl) از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (7/0=p). اختلاف میانگین میزان آهن گروه بیماران دیابتی (72/35±58/87mg/dl) و گروه غیردیابتی (38/20±44/60mg/dl) اختلاف معنی‌داری داشت (0001/0p < ).نتیجه‌گیری: ارتباطی بین میزان فریتین خون افراد مبتلا به دیابت نوع II و بروز سکته حاد قلبی وجود ندارد.
کلیدواژه دیابت ملیتوس ,فریتین ,سکته حاد قلبی ,آهن ,Diabetes Mellitus ,Ferritin ,Myocardial Infarction ,Iron
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران, گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی قزوین, گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved