>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سبک‌های دفاعی روانی در بیماران سوختگی  
   
نویسنده کافی سیدموسی ,آتشکار سیده‌رقیه ,امیرعلوی سیروس ,رضوانی سحر
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:155 -160
چکیده    اهداف: بازماندگان سوختگی با فرآیندهای دردناک و بدشکلی‌های ناشی از اثر زخم مواجه می‌شوند و اغلب مشکلات عمده‌ای را تجربه می‌کنند. هدف این پژوهش شناسایی روابط بین PTSD و سبک‌های دفاعی- روانی در بیماران سوختگی بود.روش‌ها: این پژوهش همبستگیِ مقطعیِ پس‌رویدادی در 90 بیمار بستری در مرکز سوانح سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت رشت در سال 1390 انجام شد و 63 بیمار به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و وارد پژوهش شدند. از فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می‌سی‌سی‌پی و پرسش‌نامه سبک‌های دفاعی برای جمع‌آوری داده استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.یافته‌ها: شدت سوختگی با بخش‌های سوخته بدن، PTSD، سبک دفاعی روان‌آزرده و رشدنایافته، همبستگی مثبت و با سبک دفاعی رشدیافته همبستگی منفی داشت. همچنین بخش‌های سوخته بدن با PTSD ارتباط مستقیم و PTSD با سبک رشدیافته ارتباط معکوس و با سبک‌های روان‌آزرده و رشدنایافته ارتباط مستقیم داشت. 7/17% واریانس PTSD از طریق متغیر سبک دفاعی رشدیافته، 3/44% از طریق متغیر سبک دفاعی روان‌آزرده و 73% از طریق متغیر سبک دفاعی رشدنایافته قابل پیش‌بینی بود.نتیجه‌گیری: بین شدت سوختگی، PTSD و سبک‌های دفاعی- روانی ارتباط وجود دارد.
کلیدواژه سوختگی ,اختلال استرس پس از سانحه ,سبک-های دفاعی- روانی ,Burns ,Stress Disorder ,Post Traumatic ,Defense Mechanisms
آدرس دانشگاه گیلان, گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved