>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1385 - دوره:12 - شماره:3


  tick  بررسی میزان مقاومتهای آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جداشده از عفونتهای ادراری - صفحه:5-9

  tick  بررسی فلور هوای شهر گناباد از نظر قارچ های آلرژی زا در فصلهای بهار و تابستان - صفحه:10-16

  tick  ارتباط سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی با نمای هیستوپاتولوژی در بیماران مبتلا به هپاتیت ب مزمن - صفحه:17-21

  tick  تدوین استانداردهای کشوری ساختاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اساس استانداردهای جهانی در سال 85-84 - صفحه:22-28

  tick  مقایسه دو روش تعبیه پیس میکر از طریق ورید ساب کلاوین و ورید سفالیک از نظر عوارض کوتاه مدت - صفحه:29-32

  tick  بررسی کارایی سیستم شناورسازی با هوای محلول در کاهش بار آلودگی فاضلاب کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان - صفحه:33-37

  tick  شیوع چاقی در زنان 15 تا 65 ساله شهر گناباد - صفحه:38-43

  tick  مقایسه اثر درمانی رژیم های سیستیت بدون عارضه در زنان باردار شهرستان گرگان - صفحه:44-49

  tick  جداشدن پیشرس سانترومرکروموزوم ها در یک زن در معرض پرتوزایی طبیعی بالا - صفحه:50-54

  tick  گزارش نتایج بازسازی رباط متقاطع قدامی به روش بون پاتلار بون - صفحه:55-59
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved