>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان گناباد  
   
نویسنده محمدپور علی ,دهقان نیری ناهید
منبع افق دانش - 1385 - دوره : 12 - شماره : 4 - صفحه:34 -39
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامائی, گروه آموزشی پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامائی, ایران
پست الکترونیکی mohammadpour@razi.tums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved