>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر سایکودرام بر درمان افسردگی بیماران بهبود یافته از سوءمصرف مواد مخدر  
   
نویسنده افرینی یوسف ,حسینی ابراهیم
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:96 -102
چکیده    اهداف: اعتیاد به مواد افیونی بیماری مزمنی است که با اختلال افسردگی همراه است. با توجه به شیوع افسردگی در این بیماران که باعث تمایل بیشتر به مصرف و سخت تر شدن درمان و ترک اعتیاد می گردد این مطالعه با هدف بررسی اثر سایکودرام بر درمان افسردگی بیماران بهبودیافته از سوءمصرف مواد انجام گردید.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون و با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری آن شامل بیماران بهبودیافته شهر شیراز بود که به مرکز درمانی پرتو مراجعه نموده بودند. از بین آن ها 60 نفر که توسط پزشک متخصص، سم زدایی از آن ها با موفقیت انجام و با اجرای پرسشنامه افسردگی بک بیشترین نمره را کسب کرده بودند، 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 15 نفر در گروه آزمایش، درمان سایکودرام را به مدت 12 جلسه دریافت و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. بعد از مداخله درمانی، 2 گروه مجزا به پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند و داده های حاصل با نرم افزار 20 spss و روش آماری تحلیل کوواریانس آنالیز و معناداری اختلاف داده ها در سطح p<0/05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که درمان سایکودرام باعث کاهش معنادار میزان افسردگی و نشانه های عاطفی، شناختی و جسمانی افسردگی در سطح p<0.001در بیماران بهبودیافته می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان سایکودرام باعث کاهش میزان افسردگی و نشانه های آن در بیماران بهبودیافته از اعتیاد می شود و احتمالاً از این طریق مانع عود مجدد این بیماری می گردد.
کلیدواژه سایکودرام، افسردگی، اعتیاد.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشکده روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
پست الکترونیکی ebrahim.hossini@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved