>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سلامت روان زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس  
   
نویسنده سلیمی آرمان ,ارسلان ده فرشته ,زهراکار کیانوش ,داورنیا رضا ,شاکرمی محمد
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:125 -131
چکیده    اهداف: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن پیش رونده سیستم عصبی مرکزی با علائم متفاوت و ناتوان کننده فیزیکی و روان شناختی می باشد که مشکلات عدیده ای را برای فرد بیمار به همراه دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سلامت روان زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود.مواد و روش ها: این پژوهش، یک مداخله نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران زن دارای پرونده فعال در انجمن ام. اس شهر تهران در سال 1395 تشکیل می دادند. نمونه 30 زن بیمار بودند که بر اساس ملاک های ورود و خروج به مطالعه و نمرات اکتسابی در پرسشنامه، به شیوه در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در گروه های 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) بود. پس از اخذ پیش آزمون از هر دو گروه، آزمودنی های گروه آزمایش، 8 جلسه دوساعته درمان متمرکز بر شفقت را به شیوه گروهی و هفتگی دریافت نمودند. گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری(ancova) در نرم افزار 18 spss تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد بین میانگین نمرات سلامت روان بیماران گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر درمان متمرکز بر شفقت باعث افزایش سلامت روان آزمودنی های گروه تحت مداخله در مقایسه با گروه کنترل شده بود (p<0.01, f=45.49).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، درمان متمرکز بر شفقت از طریق افزایش آگاهی درونی، پذیرش بدون قضاوت، همدلی و توجه مستمر بر احساسات درونی، به کاهش مشکلات روان شناختی و بهبود سلامت روان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس می انجامد. پیشنهاد می شود انجمن های ام. اس سراسر کشور از این رویکرد درمانی در راستای ارتقای سلامت روان شناختی بیماران مزمن بهره گیرند.
کلیدواژه سلامت روان، مالتیپل اسکلروزیس، درمان.
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved