>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین c بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی مردان دیابتی نوع 2  
   
نویسنده شیرابراهیمی الیاس ,رمضان پور محمدرضا ,حجازی محمود
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:103 -110
چکیده    اهداف: دیابت نوع 2 به عنوان یک مسئله بهداشت جهانی شایع بوده و رو به افزایش می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین c بر آنزیم های آنتی اکسیدانی مردان دیابتی نوع 2 بود.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 45 مرد دیابتی نوع 2 به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. به طور تصادفی در سه گروه مساوی 15 نفری، تمرین+مکمل، تمرین+شبه دارو و کنترل؛ تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 50 تا 60 دقیقه با شدت معادل 75-65 % حداکثر ضربان قلب بود. گروه مصرف مکمل در همین زمان، ویتامین c به مقدار 100 میلی گرم قبل از هر جلسه تمرین مصرف می کردند و در این مدت آزمودنی های گروه کنترل در هیچ فعالیت ورزشی شرکت نداشتند. برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی از روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری p<0/05 آزمایش شدند.یافته ها: هشت هفته برنامه تمرین هوازی همراه با مصرف دارونما و تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین c منجر به کاهش معنی داری در مقادیر مالون دی آلدئید، افزایش معنی دار سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز مردان دیابتی نوع 2 شد. تغییرات میانگین های بین گروهی در متغیرهای مالون دی آلدئید، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز در بین سه گروه تفاوت معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: هشت هفته تمرین هوازی، مصرف ویتامین c و الخصوص ترکیب این دو با یکدیگر نسبتاً اثرات یکسانی بر افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی در بیماران دیابتی شده و از استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند. بنابراین پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش درمانی غیردارویی موثر برای پیشگیری از اثرات سوء ناشی از افزایش بروز بیماری دیابت استفاده شود.
کلیدواژه تمرین هوازی، ویتامین c، آنزیم های آنتی اکسیدانی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved