>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در زنان فعال  
   
نویسنده نخعی حمیده ,نظرعلی پروانه ,حناچی پریچهر ,هدایتی مهدی
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:88 -95
چکیده    اهداف: عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن منجر به استرس اکسیداتیو می شود. علاوه براین، گیاهان دارویی می توانند آسیب های اکسیداتیو ناشی از عوامل استرس زا را کاهش دهند. در این مطالعه، ما اثر همزمان ورزش هوازی با مصرف دارچین بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر زنان فعال را بررسی می کنیم. مواد و روش ها: 28 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی با محدوده سنی 30-20سال و میانگین bmi 22/71 کیلوگرم/مترمربع به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به 5 گروه: 1 تمرین هوازی2 تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین3 تمرین هوازی به همراه مصرف دارونما4 دارچین5 کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت 6 هفته و با شدت 80-65 درصد حداکثر ضربان قلب و فرمول سن 22-0 انجام شد. در ابتدا و انتهای مطالعه نمونه های خونی جمع آوری گردید و در سطح معناداری (p<0/05) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: (total antioxidant capacity (tac، اسید اوریک و بیلی روبین در گروه تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین تفاوت معنی داری نداشت (p<0/05). نتیجه گیری: احتمالاً انجام فعالیت ورزشی با شدت 8065%حداکثر اکسیژن مصرفی بیش از 6 هفته به همراه مصرف دارچین می تواند موجب بهبود ظرفیت تام آنتی اکسیدانی گردد.
کلیدواژه ورزش هوازی، دارچین، تمرین.
آدرس دانشگاه الزهرا (س), گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علون زیستی, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مرکز تحقیقات سلولی مولکولی, گروه بیوشیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved