>
Fa   |   Ar   |   En
   مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  
   
نویسنده مطلبی محمد ,خواجوی عبدالجواد ,عسکری فریبا ,صابری مریم
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:132 -138
چکیده    اهداف: معاینه ماهیانه پستان یکی از راههای تشخیص زودرس سرطان پستان است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء خودآزمایی پستان زنان شهر گناباد انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی در عرصه است که تعداد 140 زن متاهل 49-20 ساله شهر گناباد به تصادف در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. نیازهای آموزشی استخراج و برنامه آموزشی تدوین و در 5 جلسه ارائه گردید. رفتار خودآزمایی پستان با استفاده از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده قبل، بلافاصله و3 ماه بعد از آموزش بررسی شد. داده ها با نرم افزار ibmspss نسخه 20 و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، تی استودنت و تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 6.69 ±37.27 سال بود. پس از مداخله، میانگین نمره مهارت خودآزمایی از 17.89 به 18.26 افزایش یافت و میانگین امتیازات سازه های تئوری در گروه مداخله به صورت معنی داری افزایش یافت (p<0.001) و تداوم اثر مداخله آموزشی 3 ماه بعد نیز قابل مشاهده است. ولی این تغییرات در گروه شاهد معنی دار نبود (p>0/05). نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتار خودآزمایی پستان موثر است. بنابراین توصیه می شود به منظور ارتقاء خودآزمایی پستان ، مداخلات آموزشی به طور اختصاصی و منطبق با سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده ارائه شود.
کلیدواژه سرطان پستان، خودآزمایی پستان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده مامایی و پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت, ایران
پست الکترونیکی maryam61sabery@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved