>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی رواندرمانی پویشی - حمایتی و دارودرمانی بر افسردگی بیماران دیابتی نوع 2  
   
نویسنده نیری مهدی ,رجایی علیرضا ,مس چی فرحناز ,سوداگر شیدا
منبع افق دانش - 1397 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:139 -145
چکیده    اهداف:دیابت نوع 2 یکی از علل عمده مرگ ومیر بشمار می رود. اختلال افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات روان شناختی در این بیماران است که بروز آن می تواند پیش آگهی بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی -حمایتی و دارودرمانی بر افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در سال 1395 انجام شد. در این پژوهش 30 نفر حضور داشتند که با تشخیص افسردگی از نوع متوسط تا شدید انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند.گروه پویشی -حمایتی تحت 10 جلسه روان درمانی قرار گرفتند و گروه دارودرمانی تحت نظر روان پزشک داروهای موردنظر را دریافت کردند. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که هریک از درمان های پویشی -حمایتی و دارودرمانی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری داشته است (p<0.001)، یعنی در درمان افسردگی موثر واقع شده است ولی بین دو روش درمانی پویشی -حمایتی و دارودرمانی اختلافی مشاهده نشد. نتیجه گیری: در بیماران دیابتی نوع 2 که مجبور به استفاده از دارو برای کنترل بیماری خود هستند، درمان پویشی -حمایتی می تواند جایگزین مناسبی برای کاهش افسردگی به جای دارودرمانی باشد.
کلیدواژه افسردگی، دیابت نوع 2، رواندرمانی پویشی–حمایتی، دارودرمانی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی سلامت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی سلامت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved