>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) در افزایش بهره‌وری کارکنان مورد مطالعه (کارکنان بانک مسکن تبریز)  
   
نویسنده فرجی مرجانلو مینا ,فرجی مرجانلو بهمن ,صحت سعید
منبع مديريت بهره وري - 1396 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:149 -174
چکیده    موضوع مقاله حاضر، بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات( (ict، در افزایش بهره‌وری کارکنان، و بهبود بهره‌وری سازمان‌ها است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی (با استفاده از پرسش نامه) و از نظر تحلیل اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را  100 نفر از کارکنان بانک مسکن تبریز تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی بوده و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. این ضریب برای مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات (84/0)، و برای مولفه بهره‌وری کارکنان(86/0) می‌باشد.  در این تحقیق اثر همبستگی بین متغیرهای زیر ساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و کاربرد اطلاعات، با بهره‌وری کارکنان؛ و همچنین آزمون t بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که بین فناوری اطلاعات و بهره‌وری کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان تاثیر گذار است.
کلیدواژه فناوری اطلاعات و ارتباطات ,زیرساخت های اطلاعات ,بهره‌وری ,نقش بهره‌وری در سازمان
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی sehat@atu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved