>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین سلامت و بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه  
   
نویسنده جرجرزاده علیرضا ,خیری زاد شقایق ,بصیرت مهدی
منبع مديريت بهره وري - 1395 - دوره : 10 - شماره : 37 - صفحه:71 -80
چکیده    سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آن، نقش اساسی در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص یکی از راه های افزایش سرمایه انسانی، ارتقای سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه تاثیر شاخص میزان مرگ و میر مردان بالغ، مخارج بهداشت و درمانی به عنوان شاخص های بهداشت و سلامت  بربهره وری نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش که با استفاده از روش پانل دیتا برای 17کشور در حال توسعه در بازۀ زمانی 2012-1992 به دست آمده، نشان می دهد که نرخ مرگ و میر مردان بالغ، تاثیر منفی و مخارج بهداشتی تاثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار داشته است.
کلیدواژه سرمایۀ انسانی ,بهداشت و سلامت ,بهره وری نیروی کار ,پانل دیتا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved