>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک anp (مطالعه موردی: مدیران و سرپرستان شرکت سیمان شهرستان درود)  
   
نویسنده حسینی احمد ,کدخدایی سلمان ,طولابی مجید
منبع مديريت بهره وري - 1395 - دوره : 10 - شماره : 37 - صفحه:29 -50
چکیده    در اﻳﻦ پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل موثر بر افزایش بهره وری به خصوص در سه جنبۀ کلی( سازمانی، فردی و محیطی) و رتبه بندی آنها نتایجی سودمندی ارائه شود. بر این اساس با استفاده از نظر مدیران و سرپرستان شرکت سیمان تعداد 25 عامل شناسایی شد که با قرار گرفتن در قالب یک پرسش نامه غربالگری به تعداد 16 عامل تقلیل یافتند. روابط داخلی این عوامل توسط پرسش نامه ماتریس همبستگی عوامل شناسایی و بر اساس این روابط، یک پرسش نامه زوجی(anp) طرح‌ریزی و توسط نرم‌افزار super decisions تحلیل شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی محسوب می­شود. از آنجایی‌ که از صاحب نظران آگاه برای تعیین میزان اهمیت و صحت گویه­های مربوط به پرسشنامه استفاده‌ شده است، لذا پرسشنامه از روایی لازم برخوردار می باشد. پایایی پرسشنامه با توجه به نرخ سازگاری که کمتر از (0.1) بود، تایید شد. در نهایت با تحلیل داده ها، عوامل سازمانی رتبه اول و عوامل فردی و محیطی به ترتیب رتبه‌های دیگر رو به خود اختصاص دادند.
کلیدواژه بهره‌ وری نیروی انسانی ,مدیران و سرپرستان ,تکنیک anp
آدرس دانشگاه شاهد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved