>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه الگوی مناسب جهت بهبود و ارتقای تکنولوژی  
   
نویسنده علوی متین یعقوب ,طلوعی اشلقی عباس
منبع مديريت بهره وري - 1394 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:151 -172
چکیده    مقاله حاضر در نظر دارد ابتدا با به کار گیری مدل اطلس تکنولوژی ((escap)) اقدام به ارزیابی سطح (امتیاز و نمره) اجزای تکنولوژی در صنایع سه گانه نفت ساخت و تولید و صنایع معدنی نماید. برای تعیین و محاسبه ضریب کمک تکنولوژی (tcc) و ضریب توانی آن (iβ) از مقایسه زوجی به روش ahp با مولفه­های تاثیر گذار بر تکنولوژی استفاده شده است و نهایتاً برای تعیین و بررسی    معنا­داری در میانگین نمرات و امتیاز به دست آمده درصنایع مورد مطالعه، از آزمون t و آنالیز واریانس (anova) برای بررسی تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مشاهده شده امتیازات در صنایع سه گانه استفاده شده است. در مرحله آخرالگوی پیشنهادی در دو مرحله الف) ارزیابی وتعیین و محاسبه امتیاز   ب) ارائه راهکارهای بهبود توسعه تکنولوژی؛ تدوین وطراحی گردیده است ، درپاسخ به این سوال که درصورت اجرا وبه کارگیری این مدل درعمل، منجربه بهبود تکنولوژی خواهد انجامید یا نه؟ اقدام به بررسی وصحه گذاری واعتبار مدل با روش شبیه سازی وبا استفاده از سیستمهای دینامیکی پرداخته شده است و روایی و پایایی مدل تست گردیده است .
کلیدواژه توانایی تکنولوژی، ضریب کمک تکنولوژی، مقایسه زوجی(روش سلسله مراتبی)، مدل بهبود
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved