>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه میان کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده  
   
نویسنده آقاجانی حسنعلی ,صمدی میارکلائی حسین ,صمدی میارکلائی حمزه
منبع مديريت بهره وري - 1394 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:39 -64
چکیده    کارآفرینی اندیشه و فرآیند ایجاد و توسعه فعالیت اقتصادی از طریق ترکیب ریسک پذیری، خلاقیت و یا نوآوری با یک مدیریت بی نقص در یک سازمان موجود و یا یک سازمان جدید است. یکی از عوامل موثر و قوی بر کارآفرینی سازمانی، میزان یادگیرندگی در سازمان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ویژگی های سازمان یادگیرنده و کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی غرب استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، 600 نفر از کارکنان بانک های خصوصی غرب استان مازندران می باشند، که 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده، و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای spss و lisrel انجام شده است. یافته ها نشان داده است که رابطه بین یادگیرند گی سازمان و کارآفرینی سازمانی مثبت و معنی‌دار است. هم چنین این ارتباط مثبت و معنی دار میان ابعاد سازمان یادگیرنده و کارآفرینی نیز یافت شد. کارآفرینان همگام با تغییرات گام برمی‌دارند و می‌کوشند فرصت های ایجاد‌شده در جریان این تغییرات را کشف و از آن ها بهره‌برداری کنند. همگامی با تغییرات، مستلزم بستر فرهنگی مناسب و وجود سطح بالایی از یادگیرندگی سازمانی و فردی است، که به تغییر ارج می نهد و از آن استقبال می کند..
کلیدواژه سازمان یادگیرنده، کارآفرینی سازمانی، بانک‌های خصوصی، مدل معادلات‌ساختاری
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, باشگاه پژوهشگران جوان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی hamzeh_samadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved