>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:34


  tick  مطالعه تاثیرنوع صنعت برروی روابط حاکمیت شرکتی و بهره وری شرکت ها - صفحه:7-26

  tick  نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه های فکری و بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران) - صفحه:27-44

  tick  استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی جهت بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد غیرمالی با میانجیگری نقش استفاده و بهره برداری از دانش - صفحه:45-72

  tick  تبیین و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار آن(مطالعه موردی: قطعات خودروسازی آذربایجان شرقی) - صفحه:73-90

  tick  ارزیابی تاثیر رضایت و قابلیت استفاده از وب‌سایت در توسعه بهره‌وری و گفته‌های شفاهی مثبت در خدمات بانک‌داری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک‌های تجارت) - صفحه:91-110

  tick  نقش نیازهای روانی- اجتماعی در پیوند میان فشارزا های شغلی با عملکرد های رفتاری مثبت در محیط کار - صفحه:111-137

  tick  ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی) - صفحه:139-160

  tick  طراحی و تدوین الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - صفحه:161-174

  tick  ارزیابی کارایی سازمانی بر اساس تلفیق «کارت امتیازی متوازن» و «تحلیل پوششی داده های فازی» (مطالعه موردی: شعب بانک سپه شهر تبریز) - صفحه:175-200

  tick  کاربرد نقشه استراتژی شناختی فازی در تعیین مسیر موفقیت سازمان - صفحه:201-223
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved