>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:29


  tick  تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمندسازی روان شناختی و عدالت توزیعی - صفحه:7-22

  tick  اندازه گیری کارآیی نسبی مراکز سوییچ راه دور بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی اطلاعات با روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی : مراکز استانی شرکت ارتباطات زیرساخت» - صفحه:23-46

  tick  بررسی تاثیر بهره وری نیروی کار بر بیکاری در ایران - صفحه:47-60

  tick  بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان طی سال های 1380 تا 1391 - صفحه:61-82

  tick  بررسی زمینه های فشار روانی و آثار آن بر بهره وری عملکرد نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - صفحه:83-98

  tick  شناسایی و تحلیل نقش مولفه‌های آموزشی در توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 92-1391 - صفحه:99-118

  tick  بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 - صفحه:119-142

  tick  بررسی وضعیت فضای کسب و کار در استان آذربایجان‌شرقی و راهکارهای ارتقای آن - صفحه:143-162
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved