>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:24


  tick  بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب - صفحه:15-33

  tick  مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه‌ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی ـ سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی - صفحه:35-47

  tick  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - صفحه:49-70

  tick  ارزیابی و سنجش کارآیی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه ایران در استان های جنوبی کشور) - صفحه:71-94

  tick  تدوین سیاست های تخصیص منابع به منظور افزایش اثربخشی در دانشگاه های غیردولتی؛ رویکردی نوین - صفحه:95-117

  tick  نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند در بازارهای بین المللی - صفحه:119-140

  tick  بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه‌ها برای پیاده سازی و استقرار مدیریت بهروری و کیفیت جامع (مطالعه موردی) - صفحه:141-158

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینه مشتمل بر بهایابی هدف و مهندسی ارزش در گروه صنعتی ایران خودرو تبریز - صفحه:159-168
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved